Tuesday, November 23, 2010

Web 2.0 Summit 2010: Vinod Khosla, "Innovation vs. Punditry"

No comments: